• Loto
 • Đặc biệt
 • Loại khác

Thống kê giải đặc biệt gan

Chọn tỉnh thành
Biên ngày:

Chọn loại giải:
 
 
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Lần về Ngày về cuối Chưa về Gan cực đại
00 64 02/10/2020 150 ngày 374
Từ ngày 16/03/2017 đến ngày 30/03/2018
01 73 19/08/2020 194 ngày 268
Từ ngày 11/06/2005 đến ngày 09/03/2006
02 56 06/01/2021 54 ngày 600
Từ ngày 01/09/2016 đến ngày 03/05/2018
03 59 23/04/2020 312 ngày 323
Từ ngày 12/03/2006 đến ngày 30/01/2007
04 52 30/11/2020 91 ngày 479
Từ ngày 09/12/2006 đến ngày 06/04/2008
05 67 30/12/2020 61 ngày 356
Từ ngày 27/07/2006 đến ngày 21/07/2007
06 65 14/11/2020 107 ngày 911
Từ ngày 18/10/2016 đến ngày 30/04/2019
07 56 11/01/2021 49 ngày 353
Từ ngày 13/03/2018 đến ngày 06/03/2019
08 67 16/10/2020 136 ngày 421
Từ ngày 30/06/2008 đến ngày 31/08/2009
09 63 30/01/2021 30 ngày 430
Từ ngày 06/04/2018 đến ngày 15/06/2019
10 71 31/10/2020 121 ngày 266
Từ ngày 06/11/2009 đến ngày 04/08/2010
11 57 29/12/2020 62 ngày 350
Từ ngày 27/10/2011 đến ngày 16/10/2012
12 46 30/01/2020 396 ngày 444
Từ ngày 03/10/2012 đến ngày 26/12/2013
13 41 22/12/2020 69 ngày 865
Từ ngày 23/03/2018 đến ngày 22/12/2020
14 58 14/08/2020 199 ngày 408
Từ ngày 29/05/2014 đến ngày 16/07/2015
15 67 14/03/2020 352 ngày 303
Từ ngày 24/10/2007 đến ngày 26/08/2008
16 66 12/11/2020 109 ngày 510
Từ ngày 20/06/2010 đến ngày 17/11/2011
17 65 02/12/2020 89 ngày 484
Từ ngày 18/08/2005 đến ngày 12/04/2007
18 58 04/02/2021 25 ngày 594
Từ ngày 07/10/2012 đến ngày 02/06/2014
19 52 07/02/2021 22 ngày 545
Từ ngày 16/03/2006 đến ngày 06/08/2008
20 46 05/02/2021 24 ngày 640
Từ ngày 10/04/2011 đến ngày 14/01/2013
21 50 04/11/2020 117 ngày 431
Từ ngày 06/10/2012 đến ngày 16/12/2013
22 62 08/09/2020 174 ngày 420
Từ ngày 04/02/2012 đến ngày 04/04/2013
23 56 05/10/2020 147 ngày 565
Từ ngày 07/08/2018 đến ngày 03/03/2020
24 67 22/03/2020 344 ngày 250
Từ ngày 22/11/2017 đến ngày 04/08/2018
25 54 05/11/2020 116 ngày 466
Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 30/05/2019
26 50 08/01/2021 52 ngày 696
Từ ngày 30/10/2016 đến ngày 05/10/2018
27 56 06/02/2021 23 ngày 396
Từ ngày 28/08/2018 đến ngày 03/10/2019
28 42 13/12/2020 78 ngày 450
Từ ngày 29/07/2014 đến ngày 27/10/2015
29 55 10/02/2021 19 ngày 358
Từ ngày 19/05/2007 đến ngày 14/05/2008
30 52 18/11/2020 103 ngày 379
Từ ngày 13/07/2011 đến ngày 31/07/2012
31 49 21/01/2021 39 ngày 580
Từ ngày 17/11/2012 đến ngày 29/06/2014
32 70 03/01/2021 57 ngày 348
Từ ngày 20/10/2017 đến ngày 08/10/2018
33 50 10/12/2019 447 ngày 413
Từ ngày 22/05/2006 đến ngày 24/04/2008
34 59 02/02/2020 393 ngày 355
Từ ngày 22/09/2014 đến ngày 17/09/2015
35 51 10/12/2020 81 ngày 504
Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 23/08/2018
36 75 25/11/2020 96 ngày 452
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 28/09/2006
37 50 18/08/2020 195 ngày 488
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 25/09/2006
38 55 27/10/2020 125 ngày 471
Từ ngày 24/06/2011 đến ngày 12/10/2012
39 69 26/12/2019 431 ngày 381
Từ ngày 07/10/2018 đến ngày 28/10/2019
40 39 28/01/2020 398 ngày 469
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 22/08/2006
41 50 09/12/2020 82 ngày 481
Từ ngày 02/12/2006 đến ngày 01/04/2008
42 55 11/11/2020 110 ngày 595
Từ ngày 03/11/2016 đến ngày 30/06/2018
43 62 23/11/2020 98 ngày 382
Từ ngày 28/03/2006 đến ngày 17/04/2007
44 53 23/02/2020 372 ngày 438
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 19/03/2006
45 59 20/01/2021 40 ngày 432
Từ ngày 08/11/2015 đến ngày 18/01/2017
46 55 16/01/2021 44 ngày 419
Từ ngày 11/07/2010 đến ngày 08/09/2011
47 50 09/11/2020 112 ngày 388
Từ ngày 29/04/2018 đến ngày 27/05/2019
48 63 10/10/2020 142 ngày 425
Từ ngày 19/06/2010 đến ngày 23/08/2011
49 56 03/02/2021 26 ngày 603
Từ ngày 25/12/2012 đến ngày 29/08/2014
50 46 31/12/2020 60 ngày 393
Từ ngày 06/01/2010 đến ngày 12/02/2011
51 46 11/12/2020 80 ngày 430
Từ ngày 31/05/2009 đến ngày 09/08/2010
52 54 05/10/2019 513 ngày 675
Từ ngày 09/07/2011 đến ngày 23/05/2013
53 56 06/12/2020 85 ngày 700
Từ ngày 14/07/2007 đến ngày 21/06/2009
54 59 07/01/2021 53 ngày 449
Từ ngày 16/11/2011 đến ngày 16/02/2013
55 59 27/03/2020 339 ngày 574
Từ ngày 08/10/2015 đến ngày 13/05/2017
56 64 27/01/2021 33 ngày 328
Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 07/11/2020
57 53 25/01/2021 35 ngày 429
Từ ngày 06/04/2007 đến ngày 11/06/2008
58 52 31/08/2020 182 ngày 422
Từ ngày 06/07/2011 đến ngày 05/09/2012
59 59 02/02/2021 27 ngày 463
Từ ngày 23/10/2015 đến ngày 06/02/2017
60 69 23/01/2021 37 ngày 394
Từ ngày 01/09/2008 đến ngày 05/10/2009
61 47 21/11/2020 100 ngày 372
Từ ngày 15/07/2005 đến ngày 25/07/2006
62 57 31/10/2019 487 ngày 277
Từ ngày 24/07/2007 đến ngày 29/04/2008
63 57 16/12/2020 75 ngày 467
Từ ngày 20/09/2011 đến ngày 04/01/2013
64 56 22/01/2021 38 ngày 418
Từ ngày 24/05/2016 đến ngày 21/07/2017
65 67 07/10/2020 145 ngày 288
Từ ngày 29/08/2006 đến ngày 16/06/2007
66 69 13/10/2020 139 ngày 440
Từ ngày 21/04/2018 đến ngày 10/07/2019
67 51 26/04/2020 309 ngày 523
Từ ngày 26/05/2012 đến ngày 05/11/2013
68 57 30/09/2020 152 ngày 816
Từ ngày 31/01/2006 đến ngày 01/05/2008
69 40 29/01/2021 31 ngày 572
Từ ngày 22/10/2015 đến ngày 25/05/2017
70 73 19/12/2020 72 ngày 535
Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/09/2020
71 62 27/12/2020 64 ngày 292
Từ ngày 12/09/2015 đến ngày 05/07/2016
72 48 24/03/2019 708 ngày 374
Từ ngày 10/01/2016 đến ngày 23/01/2017
73 58 09/03/2020 357 ngày 309
Từ ngày 10/11/2016 đến ngày 20/09/2017
74 53 10/11/2020 111 ngày 459
Từ ngày 31/07/2015 đến ngày 06/11/2016
75 54 06/02/2020 389 ngày 539
Từ ngày 06/05/2005 đến ngày 30/10/2006
76 55 05/01/2021 55 ngày 399
Từ ngày 17/02/2011 đến ngày 27/03/2012
77 54 01/03/2021 0 ngày 468
Từ ngày 15/11/2009 đến ngày 07/03/2011
78 55 24/03/2020 342 ngày 550
Từ ngày 13/02/2009 đến ngày 22/08/2010
79 41 26/01/2021 34 ngày 705
Từ ngày 25/06/2011 đến ngày 08/06/2013
80 49 20/11/2020 101 ngày 857
Từ ngày 19/03/2008 đến ngày 03/08/2010
81 62 02/01/2021 58 ngày 840
Từ ngày 23/01/2009 đến ngày 09/03/2012
82 69 01/02/2021 28 ngày 346
Từ ngày 18/01/2010 đến ngày 04/01/2011
83 56 24/01/2021 36 ngày 340
Từ ngày 15/08/2009 đến ngày 26/07/2010
84 59 20/12/2019 437 ngày 560
Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 10/11/2018
85 63 15/01/2021 45 ngày 315
Từ ngày 20/10/2007 đến ngày 12/06/2009
86 55 31/01/2021 29 ngày 485
Từ ngày 26/10/2009 đến ngày 04/03/2011
87 53 26/12/2020 65 ngày 454
Từ ngày 29/08/2018 đến ngày 01/12/2019
88 59 04/01/2021 56 ngày 451
Từ ngày 17/04/2016 đến ngày 17/07/2017
89 61 04/10/2020 148 ngày 369
Từ ngày 06/11/2007 đến ngày 15/11/2008
90 53 28/12/2020 63 ngày 475
Từ ngày 11/10/2017 đến ngày 03/02/2019
91 71 08/02/2021 21 ngày 409
Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 11/12/2018
92 56 09/02/2021 20 ngày 332
Từ ngày 29/09/2010 đến ngày 01/09/2011
93 52 24/12/2020 67 ngày 670
Từ ngày 22/01/2008 đến ngày 30/11/2009
94 55 11/10/2020 141 ngày 435
Từ ngày 26/06/2014 đến ngày 09/09/2015
95 50 17/01/2021 43 ngày 474
Từ ngày 20/12/2011 đến ngày 16/04/2013
96 62 22/11/2020 99 ngày 431
Từ ngày 20/09/2018 đến ngày 30/11/2019
97 61 03/10/2020 149 ngày 597
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 21/09/2006
98 60 19/02/2020 376 ngày 488
Từ ngày 27/12/2014 đến ngày 07/05/2016
99 57 18/04/2019 683 ngày 600
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 28/08/2006

Đội ngũ kỹ thuật viên 168xoso đã nghiên cứu và phát triển nên những công cụ/phần mềm thống kê xổ số với mục đích hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu của những người chơi vé số được nhanh chóng, dễ dàng và chính xác hơn. Trong bài viết này, 168xoso sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng công cụ thống kê đặc biệt gan.

Giới thiệu chức năng thống kê đặc biệt gan

Thống kê giải đặc biệt gan là chức năng giúp cho người chơi tổng hợp được số ngày chưa về ở giải đặc biệt của 100 bộ số (00 - 99) trong phạm vi số kỳ quay cần phân tích.

Quá trình này sẽ hỗ trợ cho bạn trong việc khoanh vùng được con số có "rủi ro" cao không về ở GĐB trong kỳ mở thưởng sắp tới mà bạn cần loại đi để tập trung nhiều hơn vào những con số tiềm năng khác.

Cách sử dụng công cụ thống kê giải đặc biệt lâu chưa về

Cách sử dụng cũng vô cùng đơn giản, bạn cần thao tác theo những bước như sau:

 • Bước 1: "Chọn tỉnh thành" cần phân tích.
 • Bước 2: chọn "biên ngày".
 • Bước 3: "Chọn loại giải" với 4 mục: xem theo 2 số cuối, xem theo đầu, theo đuôi và theo tổng.
 • Bước 4: chọn "xem kết quả".

Ví dụ: tôi sẽ chọn xem đài Miền Bắc, biên ngày tính từ 10/09/2020, loại giải xem sẽ là 2 số cuối và đây là kết quả mà hệ thống tổng hợp được:

Thống kê đặc biệt gan

Lần lượt những thông tin mà hệ thống cung cấp sẽ là:

 • 100 bộ số từ 00 đến 99.
 • Lần về: số lần trúng của bộ số đó ở giải đặc biệt tính từ ngày 10/09/2020 về trước.
 • Ngày về cuối: ngày gần nhất mà bộ số này được xổ ở GĐB.
 • Chưa về: số ngày chưa về tính từ lần trúng gần nhất ở GĐB.
 • Gan cực đại: số ngày chưa về dài nhất trong quá khứ biên độ từ ngày 10/09/2020.

Bạn cũng có thể lựa chọn xem theo: "Đầu" - "Đít" hay "Tổng" tùy vào mục đích và nhu cầu của bản thân.